Category: gold medal

Zhang Jike, Ma Long, Jun Mizutani, 2016 Olympics

Zhang Jike, Ma Long, Jun Mizutani, 2016 Olympics

Jun Mizutani, Ma Long, Zhang Jike, 2016 Olympics

Jun Mizutani, Ma Long, Zhang Jike, 2016 Olympics

Zhang Jike, Ma Long, Jun Mizutani, 2016 Olympics

Zhang Jike, Ma Long, Jun Mizutani, 2016 Olympics

Ma Long, Gold Medal 2016 Olympics

Ma Long, Gold Medal 2016 Olympics

Ma Long, Gold Medal 2016 Olympics

Ma Long, Gold Medal 2016 Olympics

Ma Long, Gold Medal 2016 Olympics

Ma Long, Gold Medal 2016 Olympics

Ma Long & Zhang Jike, Silver Medal 2016 Olympics

Ma Long & Zhang Jike, Silver Medal 2016 Olympics

Zhang Jike, Silver Medal 2016 Olympics

Zhang Jike, Silver Medal 2016 Olympics