Zhang Jike, Ma Long, Jun Mizutani, 2016 Olympics

Zhang Jike, Ma Long, Jun Mizutani, 2016 Olympics